Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Szukaj

Wybierz język

Polish English French German Russian

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Ogłoszenia

wazne

Informacja dla Rodziców dzieci

przyjętych na nowy rok szkolny

 

W związku z otwarciem przedszkola przypominam Rodzicom

składającym dokumenty dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

drogą elektroniczną o konieczności złożenia oryginalnych dokumentów.

W terminie od 12 maja 2020 do 29 maja 2020r. w godzinach 9.00 – 13.00

należy dostarczyć do przedszkola oryginał wniosku wraz z załącznikami,

a także oryginał oświadczenia woli.

Sabina Cedro

uwaga 1

Szanowni Państwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa, które znajdziecie Państwo poniżej.

Informuję, że każdy rodzic zgłaszający chęć pozostawienia dziecka w placówce zobowiązany jest do zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu procedurami i do  dostarczenia do przedszkola podpisanych oświadczeń dotyczących przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID - 19.

Druk oświadczenia można pobrać ze strony lub wypełnić w przedszkolu.

Sabina Cedro


wniosekoupadlosckonsumencka

Oświadczenie Rodzica dotyczące przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID - 19

 

Oświadczam, że moje dziecko ...................................................................... jest zdrowe oraz nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej z powodu Covid-19.

Oświadczam również, że znana mi jest treść procedury przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID-19, jak również klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z  korzystaniem z usług Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym.

Numer telefonu w razie konieczności szybkiego kontaktu: ………………..…………………..

                                                                                                   

 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego……………………..

 

 

Oświadczenie Rodzica dotyczące przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID - 19

 

Oświadczam, że moje dziecko ......................................................................... jest uprawnione do skorzystania w pierwszej kolejności z możliwości uczęszczania do przedszkola w okresie od 6 maja 2020r. przewidziane dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dziecko nie ma możliwości mieć zapewnionej opieki w domu, ze względu na brak możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W razie konieczności okażę zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie przez pracodawcę spełniającego powyższe kryteria.

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego……………………..

 

 

Oświadczenie Rodzica dotyczące przyprowadzania dziecka do przedszkola w okresie pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COVID - 19

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka ………………………………….…………
w związku z pobytem w przedszkolu w okresie reżimu sanitarnego.

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że mogę wycofać ją w każdym czasie , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres naszej placówki. Można też taki wniosek o wycofanie zgody zgłosić pisemnie w siedzibie placówki.

Oświadczam również, że znana mi jest treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie
w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego……………………..

 

 

 wazne

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. Procedury, zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

1.Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor przedszkola.

2.W przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

3.Przedszkole pracuje w godzinach od 7 00do 1530.

4.Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 dzieci i 2 opiekunów.

5.Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

6.Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona będzie temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.

7.W przedszkolu dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczka).

8.Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.

9.Na tablicach ogłoszeń w holu i na korytarzu wywieszone są z numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, dyrektora i wicedyrektora z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

10.Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1)sprzęt, środki czystości do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;

2)płyn do dezynfekcji rąk znajduje się w holu, w szatni, na salach, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków;

3)środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego wydaje wyznaczony przez dyrektora pracownik;

4)plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk wywieszone są przy dozownikach z płynem;

5)pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk przed wejściem do pomieszczenia;

6)pełną informację dotyczącą stosownych metod zapewnienia bezpieczeństwa i wprowadzenia procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia poprzez umieszczenie na stronie internetowej  www.przedszkolakichojna.pl

11.Dyrektor:

1)nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2)dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3)prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

4)kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5)informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

6)współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7)instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19;

8)zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę możliwości ci sami opiekunowie;

12.informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej www.przedszkolakichojna.pl .

13.Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)stosować zasady profilaktyki zdrowotnej czyli:

a)regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

b)kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;

c)unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

4)Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5)Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 - 2 m.

14.Pracownicy kuchni (kucharka i pomoc kuchenna) nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami grup..

15.Osoby odpowiedzialne za sprzątanie w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

1)ciągi komunikacyjne – myją;

2)poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

3)wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów

4)myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

5)pracują w rękawiczkach.

16.Nauczyciele, pomoc nauczyciela:

1)sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp;

2)myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;

3)dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

4)wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5)prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

6)dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

7)dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

8)nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

9)w przedszkolu dzieci nie leżakują do odwołania.

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA.

 1.Każdemu dziecku i każdemu pracownikowi przed wejściem do budynku przedszkola będzie obowiązkowo mierzona temperatura przez wyznaczonego pracownika.

2.Dzieci i osoby dorosłe z temperaturą powyżej 37.0 C nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.

3.Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.

4.Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.

5.Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

6.Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się przekazuje woźnej, która zaprowadzi dziecko do wyznaczonej sali, w której dziecko będzie przebywało.

7.Gdy dziecko znajduje się w szatni a pracownik zauważy u niego objawy chorobowe nie prowadzi dziecka do sali tylko do izolatki. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora lub osobę go zastępującą. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności odebrania dziecka, kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

8.Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

9.Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych.

10.Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 

ŻYWIENIE

1.Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

2.Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3.Pracownicy kuchni:

1)dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2)myją ręce:

a)przed rozpoczęciem pracy;

b)przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;

c)po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

d)po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

e)po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

f)po skorzystaniu z toalety;

g)po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

3)myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

4)odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

5)wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie. Jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

6)przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

7)po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

8)myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

4.Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z osobami odbierającymi dziećmi i nauczycielami.

5.Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach lub w sali do tego przeznaczonej, przy czym w tym samym momencie mogą przebywać dwie grupy, a po wyjściu każdej grupy wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

6.Posiłki dzieciom podają woźne.

 

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ

1.Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

2.W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

3.Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie tylko dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

4.Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

5.Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1.W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).

2.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3.Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

4.W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

5.Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

6.Nauczyciel grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

7.Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

8.Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

9.W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

10.Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

11.Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

12.Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

13.Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14.Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

15.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

16.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

17.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

1345239294 NeedleLeftYellow2

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS w związku z otwarciem przedszkoli

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które znajdziecie Państwo w poniższym linku

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Muchomorki

1

Misie

2

Krasnale

3

Smerfy

4

Motylki

5

Biedronki

6

Pszczółki

7

Żabki

8

Stokrotki

grupa9

Słoneczka

sloneczka-10
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.