Company Logo
slide 1 slide 2 slide 3

Szukaj

Wybierz język

Polish English French German Russian

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Ogłoszenia

Powrót do przedszkola

w nowym roku szkolnym 2020/2021

Drodzy Rodzice,

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Będzie to rok szczególny. Większość rodziców i dzieci będzie musiała przystosować się do niecodziennych wymagań, które w zawiązku z panującą pandemią, będą obowiązywały w przedszkolach w całym kraju. Wprowadzone procedury, sposoby funkcjonowania i zasady, które będą podstawą bezpiecznego pobytu Państwa dzieci w przedszkolu nie wystarczą bez Państwa pomocy, wsparcia i zrozumienia. Obowiązują nas wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych dotyczących organizacji nauki w czasie pandemii. W związku z powyższym zamieszczamy aktualne „Procedury bezpieczeństwa w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie w związku z wystąpieniem COVID – 19.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z aktualnymi procedurami

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie w związku z wystąpieniem COVID-19

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa. Procedury, zostały opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

1.Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Bajkowym Przedszkolu Miejskim w Chojnie, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor przedszkola.

2.W przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

3.Przedszkole pracuje w godzinach od 630do 16 30.

4.Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może wynosić 25 dzieci i 2 lub 3 opiekunów (grupy młodsze).

5.Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

6.W godzinach od 800 do 900 każdemu dziecku mierzona będzie temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje nauczyciel grupy lub woźna.

7.W przedszkolu dzieci i pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczka).

8.Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola będą zamykane.

9.Na tablicach ogłoszeń w holu i na korytarzu wywieszone są z numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, dyrektora i wicedyrektora, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 


NUMERY KONTAKTOWE

PSSE w Gryfinie

 

Nr tel. stacjonarnego

 91-416-23-43

Nr tel. alarmowego  

 694- 493-763

Pogotowie                 

999

Gminy Zespół Zarządzania Kryzysowego  - Jerzy Ostrowski  

695-330-240

Dyrektor BPM

605-111-148

Wicedyrektor BPM

507-155-709

 

       10.Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

1)sprzęt, środki czystości do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;

2)płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do przedszkola i na terenie przedszkola w wyznaczonych miejscach;

3)środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego wydaje wyznaczony przez dyrektora pracownik;

4)plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk wywieszone są przy dozownikach z płynem;

5)miejsce do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;

6)pełna informacja dotyczącą stosownych metod zapewnienia bezpieczeństwai wprowadzenia procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 znajduje się na stronie internetowej www.przedszkolakichojna.pl i na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

       11.Dyrektor:

1)nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2)dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3)prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

4)kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5)informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

6)współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7)zapoznaje wszystkich pracowników z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w przedszkolu;

8)stwarza bezpieczne warunki przebywania dzieci w przedszkolu;

9)informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej www.przedszkolakichojna.pl .

       12.Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1)stosować zasady profilaktyki zdrowotnej czyli:

a)regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

b)kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;

c)unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2)dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3)informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

4)Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

5)Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 - 2 m.

        13.Pracownicy kuchni (kucharka i pomoc kuchenna) nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami grup.

        14.Osoby odpowiedzialne za sprzątanie w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

1)ciągi komunikacyjne – myją;

2)poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

3)wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów

4)myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

       15.Nauczyciele, pomoc nauczyciela, woźne:

1)sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości w łazience i inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bhp;

2)myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;

3)dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

4)wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

5)prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

6)dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

7)dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

8)nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

9)w przedszkolu dzieci nie leżakują do odwołania.

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA

        1.Każdemu dziecku między godz. 800 a 900 będzie mierzona temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje nauczyciel grupy lub woźna.

        2.Dzieci z temperaturą powyżej 37.5 C będą izolowane. Nauczyciel informuje rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.

        3.Rodzic/ opiekun prawny odprowadza dziecko do wyznaczonego wejścia w budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. Wejściem Nr 1 wchodzą dzieci z grup: II, III, IV, V, wejściem Nr 2 wchodzą dzieci z grupy I, wejściem Nr 3 wchodzą dzieci z grup: VI, VIII, wejście Nr 4 wchodzą dzieci z grupy VII.

        4.Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.

        5.Pracownik odbierający dziecko odprowadza je do sali.

        6.Gdy dziecko znajduje się w szatni a pracownik zauważy u niego objawy chorobowe nie prowadzi dziecka do sali tylko do wyznaczonego miejsca. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora lub osobę go zastępującą. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności odebrania dziecka, kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

       7.Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.

       8.Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych.

       9.Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 

ŻYWIENIE

       1.Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

       2.Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

       3.Pracownicy kuchni:

1)dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;

2)myją ręce:

a)przed rozpoczęciem pracy;

b)przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;

c)po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

d)po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

e)po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

f)po skorzystaniu z toalety;

g)po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

3)myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

4)odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;

5)wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie. Jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;

6)przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

7)po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;

8)myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

      4.Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z osobami odbierającymi dzieci i nauczycielami.
      
5.Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach, po posiłku wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

       6.Posiłki dzieciom podają woźne.

       7.Napoje otwarte i inne produkty żywnościowe są usuwane z sali przed dezynfekcją.

       8.Na sali nie wolno zostawiać otwartych ciastek, pokrojonych owoców itp. rzeczy.

 

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ

       1.Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.

       2.W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw lub z terenu zielonego przy przedszkolu

     3.Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie tylko dwie grupy (po wcześniejszym wpisaniu do „Zeszytu wyjść" wyjścia dzieci z uwzględnienie czas od… do), przy czym opiekunowie dbają o to, aby dzieci starały się zachować bezpieczny dystans.

       4.Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw będą codziennie dezynfekowane.

      5.Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

     1.W przedszkolu wyznaczone zostało miejsce do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Miejsce to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

       2.W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane miejsce.

      3.Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą. Dyrektor lub osoba wyznaczona kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

    4.W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

    5.Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

     6.Nauczyciel grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

     7.Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki – przed wejściem i po wyjściu z wyznaczonego miejsca dezynfekuje ręce.

     8.Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

     9.W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

    10.Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

    11.Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń ) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

     12.Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

       13.Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

      14.Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

      15.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. 

    16.Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

      17.W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Dyrektor przedszkola

Dorota Stelmach

NUMERY KONTAKTOWE

PSSE w Gryfinie

 

Nr tel. stacjonarnego

 91-416-23-43

Nr tel. alarmowego  

 694- 493-763

Pogotowie                 

999

Gminy Zespół Zarządzania Kryzysowego  - Jerzy Ostrowski  

695-330-240

Dyrektor BPM

605-111-148

Wicedyrektor BPM

507-155-709

1345239294 NeedleLeftYellow2

Drodzy Rodzice

Informuję, że dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci od 1 września 2020r.

zostaną uruchomione cztery wejścia do przedszkola.

Wejściem Nr 1

(główne wejście do przedszkola) wchodzić będą

gr. II Misie, gr. III Krasnale, gr. IV Smerfy, gr. V Motylki.

 ********************************************************

Wejściem Nr 2

(wejście od ul. Bogusława) wchodzić będzie

gr. I Muchomorki.

 ********************************************************

Wejściem Nr 3

(wejście przy sali Żabek) wchodzić będą

gr. VI Biedronki, VIII Żabki.

 ********************************************************

Wejściem Nr 4

(wejście za salą Pszczółek) wchodzić będzie

gr. VII Pszczółki.

 ********************************************************

 

Proszę również o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00. Po wyznaczonej godzinie panie woźne będą dezynfekować wszystkie ciągi komunikacyjne.

Dyrektor przedszkola

Dorota Stelmach

1345239294 NeedleLeftYellow2

Szanowni Rodzice

Ze względu na brak możliwości zapewnienia dzieciom

bezpiecznej odległości między leżakami informuję,

że w miesiącu wrześniu dzieci nie będą leżakować.

 

W związku z powyższym bardzo proszę

o wstrzymanie się z przynoszeniem pościeli do przedszkola.

O dalszych ustaleniach będą Państwo informowani

przez nauczycielki poszczególnych grup.

Administrator

1345239294 NeedleLeftYellow2

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS

 

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Tym razem organizacja pracy naszego przedszkola jest jednak inna niż zwykle. szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego znajdziecie Państwo otwierając poniższy link:

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_zlobki_przedszkola_III_aktualizacja.pdf

S. Cedro

wazne

Zasady uczestnictwa w zajęciach adaptacyjnych

 1. W dniach adaptacyjnych mogą brać udział tylko dzieci i rodzice zdrowi, nie podlegający kwarantannie.
 2. Każdemu dziecku może towarzyszyć tylko jeden z rodziców/opiekunów.
 3. Rodzic zobowiązany jest do posiadania maseczki lub przyłbicy i w miarę możliwości zachowania dystansu społecznego.
 4. Niestety dziecko nie może mieć „przytulanki”- reżim sanitarny!
 5. Po wejściu do przedszkola rodzic zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 6. Po przydzieleniu szafki w szatni, dziecko i rodzic zmieniają obuwie, przechodzą do sali zajęć.
 7. Dzieci myją z pomocą rodziców ręce, wycierają je w ręcznik jednorazowy.
 8. Na zajęcia zgłaszamy się nie wcześniej jak 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 9. Rodzic, który przyprowadza dziecko na zajęcia adaptacyjne bierze udział w spotkaniu (nie ma możliwości pozostawienia dziecka i opuszczenia przedszkola).
 10. Dzieci uczestniczą w zajęciach z nauczycielkami (w sali lub na dworze, w zależności od propozycji nauczycielek oraz aury),
 11. Rodzic zapewnia dzieciom wodę ( małą butelkę).
 12. Po zakończonych zajęciach proszę o nie przedłużanie pobytu. Pomieszczenia w przedszkolu będą dezynfekowane i przygotowywana na przyjęcie kolejnej grupy dzieci i rodziców.

Życzymy miłej, wspólnej zabawy.

S. Cedro

Muchomorki

1

Misie

2

Krasnale

3

Smerfy

4

Motylki

5

Biedronki

6

Pszczółki

7

Żabki

8

Stokrotki

grupa9

Słoneczka

sloneczka-10
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.